+38 (096) 233 89 98
+38 (095) 333 31 77
+38 (095) 656 74 19

87500, г. Мариуполь
пр. Нахимова, 200
остановка "3-я Горбольница"

Маріуполь , проспект Нахімова 200
т. 0953333177

На підставі статей 642 та 633 Цивільного кодексу України будь-яка фізична особа, яка є власником тварини,звернулась с замовленням до Виконавця відповідно до умов договору для отримання послуг, визначених у тексті цього Договору, та додатках до нього , ( надалі іменується Замовник)з одного боку,ФОП Єронько Сергій Вікторовіч, зареєстрований відповідно до законодавства України, (надалі іменується “Виконавець”), який здійснює ветеринарну практику на підставі ліцензії No541486, виданої Головним Управлінням ветеринарної медицини в Донецькій області 10.09.2010 року , (в подальшому разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо - “Сторона”), керуючись положеннями Цивільного кодексу України, Законами України “Про ветеринарну медицину”, “Про захист тварин від жорстокого поводження”, уклали цей Договір про надання ветеринарних послуг (надалі іменується “Договір”) про викладене нижче:

Розділ 1. Загальні положення

1.1 Вказаний Договір є публічним , згідно статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для усіх покупців ветеринарних послуг, що надаються Виконавцем
1.2 Укладаючи договір ( звернувшись за наданням ветеринарних послуг до Виконавця), Замовник підтверджує наступне:
1.2.1 Замовник цілком та повністю ознайомлен та згоден з умовами даної оферти ( пропозиції)
1.2.2 Замовник дає згоду на сбір, обробку та передачу особистих даних на умовах визначених нижче. Дозвіл на обробку та передачу особистих даних діє супровід усього срока дії Договора,та необмежений срок після його закінчення( 15.4)

Розділ 2. Предмет договору

2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується протягом дії цього Договору за завданням Замовника надавати йому за плату послуги, пов’язані з профілактикою, діагностикою та лікуванням хвороб тварин, утриманням тварин, консультуванням з питань ветеринарної медицини, та супутні послуги (надалі іменуються “ветеринарні послуги”), а Замовник зобов’язується оплатити такі послуги.
2.2. Після надання послуги або комплексу послуг ( що визначаєтся в усній домовленності між Сторонами) Сторони підписують реєстраційний лист, який з моменту підписання Сторонами має силу акту приймання-передачі наданих послуг.
2.3. У випадку надання передбачених цим договором послуг щодо декількох тварин, на кожну з них повинен бути заведений окремий реєстраційний лист.

Розділ 3. Права та обов’язки Виконавця

3.1. Виконавець зобов’язаний:
3.1.1. Надавати ветеринарні послуги, якість яких відповідає вимогам нормативно-правових документів та вимогам, які звичайно ставляться до послуг такого роду.
3.1.2. Інформувати Замовника з усіх питань, які стосуються стану здоров’я, діагностування, лікування, прогнозу та профілактики захворювань тварини, яка належить Замовнику, узгоджувати з Замовником перелік необхідних діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів.Окремим додатком до договору обговорюєеться перелік заходів, та можливість їх змін під час проведення реанімаційних, хірургічних втручань.
3.1.3. При неможливості надати передбачені цим Договором послуги негайно повідомити про це Замовника.
3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Отримувати від Замовника правдиву інформацію, необхідну для надання ветеринарних послуг за цим Договором.
3.2.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором.
3.2.3. Отримати від Замовника відшкодування шкоди, завданої з вини Замовника.
3.2.4. У випадках, передбачених цим Договором, розпорядитися твариною, від якої Замовник відмовився, або яку Замовник не забрав у передбачений строк.
3.2.5. Покласти надання всіх або частини ветеринарних послуг на іншу особу, залишаючись відповідальним перед Замовником за результат.
3.2.6. Виконавець має право на будь-якому етапі лікування в односторонньому порядку розірвати цей договір та відмовити у наданні послуг:
3.2.6.1. У випадку порушення Замовником передбачуваного цим Договором обов’язку поводити себе коректно по відношенню до персоналу Виконавця (не допускати грубої або агресивної поведінки, лайки, погроз,росповсюдження информаціі у соціальних мережах, що не відповідає дійсності, чи інших виявів неповаги).
3.2.6.2. У випадку, якщо клієнт порушує лікувальний план та не виконує рекомендації лікаря. При цьому Замовник зобов’язаний оплатити фактично надані послуги на момент розірвання договору.
3.2.6.2 У випадку відсутньості профилактичного щеплення проти сказу за роком.
3.2.6.3 У випадку відсутньості ідентифікаційних документів тварини ( паспорт, чіп), що підтвержують володіння Замовником твариною

Розділ 4. Права та обов’язки Замовника

4.1Замовник зобов’язаний:
4.1.1 Замовник зобов’язаний до передачі тварини повідомити Виконавцеві повну та достовірну інформацію про те, чи здійснювалось лікування тварини раніше, ким, за допомогою яких препаратів та процедур. Замовник несе повну відповідальність за несприятливі наслідки, які можуть настати в результаті неповідомлення ним повної та достовірної інформації.
4.1.2. Прийняти від Виконавця результати надання послуг і оплатити їх в розмірах і в строк, передбачені цим Договором.
4.1.3. Передати на одержання послуг тварину за наявності реєстраційного посвідчення та ветеринарного паспорта з відміткою про імунізацію проти сказу, що проведена не більше 12 місяців і не менше 30 днів, якщо це вимагається Правилами утримання у м.Маріуполь тварин громадянами, підприємствами, установами та організаціями, затвердженими Розпорядженням Маріупольскої міської державної адміністрації.
4.1.4. Забезпечувати Виконавця правдивою та актуальною інформацією, необхідною для надання послуг.
4.1.5 Забрати тварину з ветеринарної клініки Виконавця у строк, передбачений цим Договором та додатками до нього.
4.1.6. За будь-яких обставин, незалежно від перебування у стресовій ситуації, поводити себе коректно по відношенню до персоналу Виконавця, не допускати грубої або агресивної поведінки, лайки, погроз, чи інших виявів неповаги.
4.2 Замовник має право:
4.2.1. Отримати ветеринарні послуги належної якості відповідно до вимог чинного законодавства України та вимог, що звичайно ставляться до послуг такого роду.
4.2.2. Отримувати повну та достовірну інформацію про стан здоров’я, хід та можливі наслідки лікування тварини, яка належить Замовникові.
4.2.3. Отримувати відшкодування шкоди, нанесеної Замовникові з вини Виконавця у випадках, передбачених чинним законодавством України по узгодженню сторін або по рішенню суда.

Розділ 5. Оплата послуг та порядок розрахунків

5.1.Перелік необхідних діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів у кожному конкретному випадку визначається фахівцями Виконавця,узгоджується з Замовником, за винятком реанімаційних та хірургічних втручань, що додатково обговорюються,та узгоджується дозвіл на їх проведення без переліку,та підтверджуются підписанням Додатку до Договору. Вартість їх визначається на підставі діючого прейскуранту Виконавця.
5.2. За надання передбачених Договором послуг Замовник виплачує Виконавцю готівкою суму, згідно прайс-листа.
5.3. Замовник зобов’язаний у повному обсязі оплатити надані послуги протягом двох календарних днів з моменту їх надання, але не пізніше моменту повернення йому тварини, якщо інше не передбачене цим Договором.
5.4. Якщо Замовник не має можливості оплатити послуги Виконавця у момент передачі йому тварини, Виконавець має право:
5.4.1. не передавати тварину Замовникові до повної оплати послуг, при цьому утримання тварини здійснюється за рахунок Замовника.
5.4.2.розпорядитися твариною,яку Замовник не забрав у передбаченний срок та не надав письмової згоди на додаткове утримання за рахунок Замовника.
5.4.3. звернутися до суду с позивом про відшкодування сбитків, що враховуют оплату наданих послуг згідно існуючуюго прейскуранту, витрати на судову позику, моральний збиток, відшкодування якого дорівнює єквіваленту заробітної плати лікаря Виконавця за три робочіх дні.

Розділ 6. Сроки виконання послуг

6.1.Сторони розуміють, що у зв’язку з особливостями послуг, що надаються, індивідуальними характеристиками тварин, неможливо наперед визначити строки надання послуг, тому Виконавець зобов’язаний надати послуги у розумний строк, необхідний для проведення діагностики або лікування тварини або надання інших послуг.

Розділ 7. Відносини Сторін у випадку загибелі тварини

7.1. Сторони визнають, що у зв’язку з особливостями послуг, що надаються, можливе настання несприятливих наслідків без вини Сторін, зокрема: загибель тварини, неможливість повного виліковування тварини.
7.2. Сторони домовились, що у випадку загибелі тварини, за відсутності вини Виконавця, Замовник зобов’язаний у повному обсязі оплатити послуги, надані за цим Договором, у тому числі утримання тварини, а також оплатити послуги з утилізації трупів тварин відповідно до розцінок спеціалізованих підприємств або забрати труп тварини.
7.3. Сторони домовились що Замовник зобов’язаний забрати труп тварини або оплатити послуги з утилізації протягом однієї доби з моменту отримання від Виконавця повідомлення про загибель тварини. В іншому випадку Виконавець має право провести утилізацію самостійно, за рахунок Замовника. При цьому Виконавець має право стягнути з Замовника вартість таких робіт, а також штраф у розмірі 10 % від вартості таких робіт.
7.4. Сторони домовились, що у випадку загибелі тварини з вини Виконавця , Виконавець несе відповідальність у межах вартості послуг за цим Договором, сплаченої Замовником, а також ринкової вартості відповідної тварини у м.Маріуполь , з урахуванням породи, віку, статі тварини.
7.5. Сторони домовились, що вина Виконавця у загибелі тварини наявна лише за наступних обставин:
7.5.1. встановлено факт лікарської помилки працівників Виконавця, яка призвела до загибелі тварини та підтверджена висновком відповідної судово-експертної установи або за домовленністю сторін;
7.6. У випадку неможливості повного виліковування тварини, за відсутності вини Виконавця, Замовник зобов’язаний протягом трьох діб з моменту отримання відповідного повідомлення від Виконавця у повному обсязі оплатити послуги, надані за цим Договором, у тому числі утримання тварини, а також забрати тварину.
7.7. Сторони домовились, що вина Виконавця у неможливості повного виліковування тварини наявна лише за наступних обставин:
7.7.1. встановлено факт лікарської помилки працівників Виконавця, яка призвела до неможливості повного виліковування тварини та підтверджена висновком відповідної судово-експертної установи.

Розділ 8. Повернення тварини Замовникові

8.1. Після надання послуг за цим Договором Сторони роблять відповідний запис у реєстраційному листі, який з моменту підписання обома Сторонами має силу акту приймання-передачі наданих послуг.
8.2. У тому випадку, якщо за результатами надання ветеринарних послуг тварина повністю вилікувана або настала неможливість повного виліковування тварини , під час підписання реєстраційного листа Виконавець передає Замовникові тварину, про що робиться відповідна відмітка у реєстраційному листі.
8.3. У випадку загибелі тварини, якщо Замовник в письмовій формі виражає бажання провести утілізацію тварини за допомогою Виконавця в відповідних організаціях та відповідно до розцінок спеціалізованих підприємств, в реєстраціонному листі робиться відповідна відмітка про залишення тварини у Виконавця.

Розділ 9. Відмова від тварини

9.1. У тому випадку, якщо Замовник не бажає приймати тварину, він зобов’язаний надати Виконавцеві письмову заяву про відмову від тварини за формою, наданою Виконавцем. Письмова заява повинна бути підписана Замовником особисто у присутності представника Виконавця.
9.2. У тому випадку, якщо Замовник не надасть письмову заяву про відмову від тварини та не забере тварину протягом трьох календарних днів з моменту отримання відповідного повідомлення Виконавця, вважається, що Замовник відмовився від тварини.
9.3. Якщо Замовник відмовився від тварини і не оплатив вартість наданих послуг  та утримання тварини, а коштів від реалізації тварини виявилося недостатньо, або тварина було відчужена безоплатно, Виконавець має право звернутися до відповідного суду з позовом до Замовника про стягнення заборгованості з урахуванням пункту 5.4.2 цього Договору.

Розділ 10 Відеозаписи та камери спостереження

10.1 У приміщенні, де проводится господарська діяльність Виконавця, Виконавець має право встановити камери спостереження та відеозапису. Відеозапис проводиться у визначений Виконавцем час.
10.2. Відеозаписи будуть використовуватись виключно для: вирішення конфліктних ситуацій, які можуть виникнути між Замовником та Виконавцем, для службових розслідувань Виконавця та у службових цілях Виконавця.
10.3. Відеозаписи можуть зберігатися у Виконавця протягом строку, визначеного Виконавцем.
10.4. Відеозаписи можуть використовуватись як доказ, у тому числі у правоохоронних органах та суді.

Розділ 11. Застереження щодо застосування медичних препаратів

11.1. Перелік необхідних медичних препаратів, які Виконавець застосовуватиме при наданні послуг за цим Договором, а також діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів у кожному конкретному випадку визначається фахівцями Виконавця.
11.2. Замовник надає згоду на використання Виконавцем будь-яких медичних препаратів (ст. 67 Р.Х ЗУ «Про ветеринарну медицину»), незалежно від того, чи вважається застосування таких препаратів звичайним та загально-визнаним у ветеринарній практиці.
11.3. Сторони розуміють, що у зв’язку з особливостями послуг, що надаються, індивідуальними характеристиками тварин, неможливо наперед визначити кількість та перелік ветеринарних препаратів, діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів, які мають бути застосовані.

Розділ 12.Гарантії та запевнення

12.1. Замовник підтверджує, що:
12.1.1. Замовник є власником тварини або належним чином уповноважений особою, яка є власником тварини, на укладання цього Договору.
12.1.2. Замовник несе повну відповідальність перед третьою особою, у випадку, якщо виявиться, що Замовник не є власником тварини або не є належним чином уповноваженим особою, яка є власником тварини та зобов’язаний самостійно врегулювати з такими особами всі спірні питання або відшкодувати завдані збитки. Незалежно від встановлення факту належності тварини іншій особі, Замовник зобов’язаний у повному обсязі оплатити послуги за цим Договором.
12.1.3. Він не визнаний недієздатним чи обмежено дієздатним.
12.1.4. Укладання договору відповідає його інтересам.
12.1.5. Волевиявлення є вільним, усвідомленим і відповідає його внутрішній волі.
12.1.6. Договір не укладається під впливом тяжкої для Замовника обставини.
12.1.7. Замовник отримав всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про послуги, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору.
12.2. Виконавець підтверджує, що:

12.2.1. Він належним чином зареєстрований, має право та повноваження укладати цей договір, отримав ліцензію на здійснення діяльності, передбаченої цим договором, термін дії якої не закінчився.
12.3. Сторони підтверджують, що:

12.3.1. Умови Договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості Сторін.
12.3.2. Договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.
12.3.3. У тексті цього Договору зафіксовано усі істотні умови, що стосуються надання ветеринарних послуг.

Розділ 13. Право, що застосовується. Вирішення спорів

13.1. Цей Договір підлягає регулюванню та тлумачиться у відповідності з чинним законодавством України. Будь-які спори та розбіжності, що прямо або опосередковано стосуються чи випливають з цього Договору, Сторони можуть вирішувати шляхом дружніх переговорів.
13.2. Якщо будь-який спір чи розбіжність, що прямо чи опосередковано стосується та випливає з цього Договору неможливо вирішити шляхом дружніх переговорів, Сторони передають вирішення такого спору до суду відповідно до процедури вирішення спорів, встановленою чинним законодавством України.
13.3. Жодна з Сторін не звільняється від своїх зобов’язань за цим Договором, як при наявності будь-якого спору чи розбіжностей, так і у випадку передачі спірного питання на розгляд суду.

Розділ 14. Дія договору

14.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту звернення Замовника до Виконавця за наданням ветеринарних послуг.
14.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент звернення до Виконавця за наданням ветеринарних послуг.Сторони розцміють, що специфіка послуг не дає можливості встановиту сроки закінчення дії договору.
14.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
14.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.
14.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
14.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

Розділ 15.Прикінцеві положення

15.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладанням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями на підставі принципів добросовісності, розумності, справедливості та гуманності.
15.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.
15.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов’я-зується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
15.4. Замовник, укладаючи та підписуючи даний Договір тим самим посвідчує та надає свою згоду Виконавцеві на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, використання і поширення (розпо-всюдження, реалізацію, передачу, знищення) своїх персональних даних (в тому числі, але не обмежуючись: ПІБ, місце проживання, паспортні дані, номер облікової картки платника податків, інша інформація, що відповідно до чинного законодавства відноситься до персональних даних), що були надані (стали відомі) Виконавцеві, під час укладання та виконання даного Договору, а також здійснювати інші дії визначені Законом України «Про захист персональних даних», або потреба у виконанні яких викликана зобов’язаннями Виконавця за даним Договором.
15.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані та засвідчені підписами Сторін.
15.6. Цей Договір укладено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін

87500, г. Мариуполь
пр. Нахимова, 200
остановка "3-я Горбольница"

+38 (096) 233 89 98
+38 (095) 333 31 77
+38 (095) 656 74 19

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

ГРАФИК РАБОТЫ:

Прием специалистов
с 9-00 до 18-00
ежедневно, без выходных

Стационар - амбулаторный
прием круглосуточно

Copyright © 2019. Ветеринарная клиника ДИНГО

Продвижение сайта Digital Lab